2014. február 19., szerda

Idézet / Szerelem - Angolul

Szerelmes idézetek Angolul (1)


The courses of true love never did run smooth.
Az igazi szerelem útjai mindig rögösek.
 William Shakespeare

The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.
A világ legjobb és legcsodálatosabb dolgai rejtve vannak szemünk és fülünk elől. A szívünkkel kell érezni őket.
 Helen Keller

Love is always open arms. If you close your arms about love you will find that you are left holding only yourself.
A szerelem mindig tárt karokkal vár. Ha nem öleled viszont, akkor egyszer csak azt veszed majd észre, hogy nem ölelsz mást, mint magadat.
 Leo Buscaglia

Love is an act of endless forgiveness
A tender look which becomes a habit.

A szerelem a végtelen megbocsátás.
Egy gyengéd pillantás, amely szokássá válik.
 Peter Ustinov

The most precious possession that ever comes to a man in this world is a woman's heart.
A legbecsesebb dolog, amelyet egy férfi ezen a földöd magáénak tudhat, az a női szív.
 Josiah G. Holland

You come to love not by finding the perfect person,
but by seeing an imperfect person perfectly.

A szerelem nem akkor ér el, amikor megtalálod a tökéletes személyt,
hanem amikor egy tökéletlen személyt tökéletesnek látsz.
 Sam Keen

Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking together in the same direction.
Az élet megtanított minket arra, hogy a szerelem nem abból áll, hogy egymást bámuljuk,
hanem hogy mindketten ugyanabba az irányba nézünk.
Antoine de Saint-Exupery

Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. The only way to retain love is to give it away.
A szerelem az odaadástól válik erősebbé. A szerelmet, amit másnak adunk, az az egyetlen szerelem, ami a mienk. A szerelem megtartásának egyetlen módja az, ha másnak adjuk.
Elbert Hubbard

The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable.
A szerelem legszembetűnőbb tünete a gyengédség, amely időnként szinte elviselhetetlenné válik.
 Victor Hugo

True love begins when nothing is looked for in return.
Az igazi szerelem ott kezdődik, amikor semmit sem várunk cserébe.
 Antoine De Saint-Exupery

In dreams and in love there are no impossibilities.
Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.
 Arany János

A man falls in love through his eyes,
a woman through her ears.

A férfi a szemét,
a nő a fülét követve esik szerelembe.
Woodrow Wyatt

All love that has not friendship for its base,
is like a mansion built upon the sand.

Az olyan szerelem, amely nem barátságra épül,
olyan, mint a homokra épült palota.
Ella Wheeler Wilcox

Love is the emblem of eternity: it confounds all notion of time: effaces all memory of a beginning, all fear of an end.
A szerelem az örökkévalóság szimbóluma: az idő értelmét veszti benne: homályba borítja a kezdetekről meglévő emlékeinket, s a véggel kapcsolatos félelmeinket.
Germaine De Stael

Come live in my heart, and pay no rent.
Gyere, lakj a szívemben, s még lakbért sem kell fizetned.
 Samuel Lover

Love looks through a telescope; envy through a microscope.
A szerelem távcsövön, az irigység viszont mikroszkópon keresztül szemlél.
Josh Billings

A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous.
A csók a természet bájos kis trükkje arra az esetre, mikor a szavak feleslegessé válnak.
 Ingrid Bergman

But to see her was to love her, love but her, and love her forever.
Megláttam, és beleszerettem, őt szerettem, csakis őt, őt s mindörökké.
 Robert Burns

If I know what love is, it is because of you.
Ha tudom, hogy mi a szerelem, akkor az csakis neked köszönhető.
 Herman Hesse

Paradise is always where love dwells.
A paradicsom ott van, ahol a szerelem is megtalálható.
Jean Paul F. Richter

The life and love we create is the life and love we live.
Azt az életet és szerelmet éljük meg, amelyet magunknak teremtünk.
Leo Buscaglia

Harmony is pure love, for love is a concerto.
A harmónia nem más, mint a tiszta szerelem, hiszen a szerelem maga is egy versenymű.
 Lope de Vega

Love is but the discovery of ourselves in others, and the delight in the recognition.
A szerelem nem más, mint magunk felfedezése másokban, s az eme megismerésből fakadó gyönyör.
 Alexander Smith

There is only one happiness in life, to love and be loved.
Csak egyféle boldogság létezik az életben: hogy szeressünk, s szeretve legyünk.
George Sand

In love there are two things: bodies and words.
Az életben csak két dolog létezik: testek és szavak.
Joyce Carol Oates

I love her and that's the beginning of everything.
Szeretek, s ez minden dolgok kezdete.
F. Scott Fitzgerald
Szerelmes idézetek angolul (2)

I love you, not only for what you are, But for what I am when I am with you.
Nem csak azért szeretlek, ami vagy, hanem azért is, amivé akkor válok, amikor veled vagyok.
Roy Croft

Take away love, and our earth is a tomb.
Vedd el a szerelmet az emberektől, s a föld sírba száll.
 Robert Browning

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
A szerelem egyetlen lélek, amely két testben lakozik.
 Aristotle

In real love you want the other person's good. In romantic love you want the other person.
Az igazi szerelemben arra vágysz, ami a másikban jó. A romantikus szerelemben magára a másik emberre vágysz.
Margaret Anderson

A simple I love you means more than money.
Egy egyszerű "szeretlek" minden pénznél többet ér.
Frank Sinatra

Love is the master key that opens the gates of happiness.
A szerelem a kulcs, amely a boldogság kapuját nyitja.
 Oliver Wendell Holmes

When a heart finds another, what's a cloud more or less in the sky?
Amikor két szív egymásra talál, mit számítanak a felhők az égen?
 Wolf and Page

If you love me only in my dreams, let me be asleep forever.
Ha csak az álmaimban szeretsz, hagyd, hogy örökre álomban maradjak.
ismeretlen szerző

To be your friend was all I ever wanted; to be your lover was all I ever dreamed.
Az, hogy a barátod legyek, az, amit mindig is akartam. Az, hogy a szerelmed legyek, az, amiről mindig is álmodtam.
ismeretlen szerző

The rose speaks of love silently, in a language known only to the heart.
A rózsa némán üzen a szerelemről, egy olyan nyelven, amelyet csak a szív érthet meg.
ismeretlen szerző

Love is a dream that comes alive when we meet.
A szerelem egy olyan álom, amely akkor válik valóra, amikor találkozunk.
ismeretlen szerző

A goal, a love and a dream give you total control over your body and your life.
Ha van célod, szerelmed és álmod, akkor teljesen a tested és az életed ura vagy.
John Wayne Schlatter

Romantic love is a passionate spiritual-emotional-sexual attachment between a man and a woman that reflects a high regard for the value of each other's person.
A romantikus szerelem egy olyan szenvedélyes lelki-érzelmi-szexuális kötelék a nő és a férfi között, amely a másik értékeinek nagyfokú tiszteletét tükrözi.
 Nathaniel Branden


Being deeply loved by someone gives you strength,
While loving someone deeply gives you courage.
Ha valaki igazán szeret, az erőt ad.
Míg ha valakit igazán szeretünk, az bátorságot.

 Lao Tzu
Love cannot endure indifference. It needs to be wanted. Like a lamp, it needs to be fed out of the oil of another's heart, or its flame burns low.
A szerelem nem tűri a közönyt. Arra van szüksége, hogy akarjuk. Mint egy lámpa: a másik szívének kell olajjal táplálnia, különben lassú lángon ég.
Henry Ward Beecher

Since love grows within you, so beauty grows.
For love is the beauty of the soul.

Ahogy a szerelem egyre erősebbé válik benned, úgy leszel egyre gyönyörűbb.
Mivel a szerelem a lélek szépsége.
St. Augustine

What the heart gives away is never gone...
It is kept in the hearts of others.

A szív ajándéka sosem veszik el...
Mások szívében él tovább.
 Robin St. John

The human heart, at whatever age,
opens to the heart that opens in return.
Az emberi szív minden életkorban
nyitott az olyan szív fele, amely viszonozza azt.
 Maria Edgeworth

Love, you know, seeks to make happy rather than to be happy.
Tudod, a szerelem inkább azt keresi, hogy miként okozhat boldogságot, nem pedig azt, hogy miként lehet boldog.
Ralph Connor

Absence sharpens love, presence strengthens it.
A másik hiánya élénkíti a szerelmet, míg a jelenléte erősíti azt.
 Thomas Fuller

The greatest tragedy of life is not that men perish,
but that they cease to love.

Az élet legnagyobb tragédiája nem az, hogy az ember porrá lesz,
hanem az, hogy már nem szerethet tovább.
 W. Somerset Maugham

The best feelings are those that
Have no words to describe them...

Azok a legjobb érzelmek, amelyeket
nem lehet szavakkal leírni...
 Michelle Hammersley

We are all born for love...
it is the principle of existence and its only end.

Mindannyian szerelemre születtünk...
Ez a létezés alapelve, s csakis ezzel érhet véget.
 Disraeli
We can only learn to love by loving.
Csak szeretet útján tanulhatunk meg szeretni.
 Iris Murdoch

Love is a fruit in season at all times,
and within the reach of every hand.

A szerelem minden évszakban idénygyümölcs,
s mindenki számára karnyújtásnyira van.
 Teréz Anya


You can give without loving,
But you cannot love without giving.

Adni lehet szeretet nélkül,
de nem lehet szeretni úgy, hogy nem adunk.
Amy Carmichael

Love doesn't make the world go round,
Love is what makes the ride worthwhile.

Nem a szeretet mozgatja a világot.
A szeretet az, ami miatt értelme van annak, hogy mozog.
 Elizabeth Browning

A heart that loves is always young.
A szerető szív mindig fiatal marad.
Görög szólás
To get the full value of joy
You must have someone to divide it with.

Ahhoz, hogy az öröm igazi értékét lássuk,
meg kell osztanunk valakivel.
Mark Twain
The greatest healing therapy is friendship and love.
A legnagyszerűbb gyógyterápia a barátság és a szeretet.
Hubert Humprey

Hearts are not to be had as a gift.
Hearts are to be earned...

A másik ember szívét nem ajándékba kapjuk.
Azt ki kell érdemelni...
William Butler Yeats
Love is not a matter of counting the years...
But making the years count.

A szerelemben nem az évek múlása számít,
hanem az, hogy ne múljanak el nyomtalanul.
Michelle St. Amand
Love asks me no questions,
And gives me endless support...

A szerelem nem kérdez,
és mindig segít...
 William Shakespeare

Love is a haunting melody
That I have never mastered
And I fear I never will.

A szerelem egy dallam, amely folyton a fejemben motoszkál:
még soha sem sikerült,
s félek, soha nem is fogom tudni elfelejteni.
 William S. Burroughs
One word frees us
Of all the weight and pain in life,
That word is Love

Egyetlen szó van, amely megszabadít minket
a világ súlyától és az élet fájdalmától,
s ez a szó a szeretet.
 Szophoklész

I have learned not to worry about love;
But to honor its coming with all my heart.

Megtanultam, hogy ne aggódjak a szerelem miatt:
de teljes szívemből becsülni tudjam, ha utolér.
  Alice Walker

Life without love is like a tree
Without blossom and fruit.

Az élet szeretet nélkül olyan, mint
egy fa virágok és gyümölcs nélkül.
Khalil Gibra

Love is like war,
Easy to begin but hard to end.

A szerelem olyan, mint a háború:
könnyű elkezdeni, de nehéz abbahagyni.
ismeretlen szerző

When you love someone, all your saved-up wishes start coming out.
Amikor szeretsz valakit, az összes, eddig "fel nem használt" kívánságod előtör belőled.
Elizabeth Bowen

Soul meets soul on lover's lips.
Két szerelmes lelke az ajkukon forr egybe.
 Percy Bysshe Shelly

Nincsenek megjegyzések:

My Banners

Topplista

blog Katt a képre ha tetszett és kérlek szavazz a blogra . Köszönöm!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...